Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Dự án quy hoạch khu dân cư Hương An 2

- Vị trí: Phường Hương An, phường Hương Long, thành phố Huế và phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh TT.Huế

- Quy mô diện tích: 45ha

- Quy mô dân số: 5.000 – 8.000 người sinh sống và làm việc tại khu quy hoạch

- Tổng mức đầu tư: 712.468.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười hai tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng Việt Nam)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Ân

Tóm tắt số liệu dự án Khu dân cư Hương An 2:

- Vị trí: Phường Hương An, phường Hương Long, thành phố Huế và phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh TT.Huế

- Quy mô diện tích: 45ha

- Quy mô dân số: 5.000 – 8.000 người sinh sống và làm việc tại khu quy hoạch

- Tổng mức đầu tư: 712.468.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười hai tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng Việt Nam)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Ân

- Vị trí: Phường Hương An, phường Hương Long, thành phố Huế và phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh TT.Huế

- Quy mô diện tích: 45ha

- Quy mô dân số: 5.000 – 8.000 người sinh sống và làm việc tại khu quy hoạch

- Tổng mức đầu tư: 15.755.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Ân