Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

         

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

          - Tên tiếng Việt:  Hiệp hội Bất động sản Thừa Thiên Huế.

          - Tên tiếng Anh: Thua Thien Hue Real Estate Association.

          - Tên viết tắt tiếng Anh: HueREA.

          - Biểu tượng (Logo): 

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

          Hiệp hội Bất động sản Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và công dân Việt Nam (gọi tắt là hội viên) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư và dịch vụ thương mại bất động sản hoặc có liên quan đến lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của pháp luật, tự nguyện thành lập, không vụ lợi nhằm mục đích phối hợp các hoạt động của hội viên để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá, dịch vụ, hợp tác và phát triển kinh tế trong lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực khác có liên quan đến bất động sản; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; phát triển nhanh và bền vững các loại hình sản xuất - kinh doanh - dịch vụ; nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực bất động sản, góp phần xây dựng và phát triển bền vững ngành, lĩnh vực bất động sản của tỉnh Thừa Thiên Huế, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

        1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có biểu tượng (logo), có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được UBND tỉnh phê duyêt.

        2. Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại khu đô thị Phú Mỹ An, đường Tố Hữu, thành phố Huế.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động 

          1. Hiệp hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực bất động sản và các ngành, nghề có liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

          2. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, thông qua Sở Xây dựng và các Sở, Ban ngành có liên quan về lĩnh vực mà Hiệp hội hoạt động.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

- Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính.

- Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.


Vui lòng tải file để xem chi tiết về Điều lệ Hiệp Hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế: dieu_le_hrea