Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Dự án đầu tư đường Nguyễn Văn Linh nối dài theo hình thức hợp đông BT

- Tổng mức đầu tư: 406.644.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ sáu tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Bất động sản Ân Nam

Tóm tắt số liệu dự án Đường Nguyễn Văn Linh nối dài theo hình thức hợp đồng BT:

- Tổng mức đầu tư: 406.644.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ sáu tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Bất động sản Ân Nam