Menu

Hiệp hội Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Real Estate Association

Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ và căn hộ cao cấp B1, B2 thuộc khu đô thị Phú Mỹ An

- Vị trí: Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, Tỉnh TT.Huế

- Quy mô diện tích: 2,3 ha

- Quy mô dân số: 3.500 người sinh sống.

- Tổng mức đầu tư: 1.046.330.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm bốn mươi sáu tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần AnInvest

Tóm tắt số liệu dự án Khu hỗn hợp dịch vụ và căn hộ cao cấp B1, B2, thuộc khu đô thị Phú Mỹ An

- Vị trí: Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, Tỉnh TT.Huế

- Quy mô diện tích: 2,3 ha

- Quy mô dân số: 3.500 người sinh sống.

- Tổng mức đầu tư: 1.046.330.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm bốn mươi sáu tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần AnInvest